Valvojan lausunto

Maasto

Fredrik Portin on toisaalla kuvannut maastoa positiivisesti yllättäväksi. Olen samaa mieltä, suunnistajille on tarjolla upea maasto molempina päivinä. Maaston läpi kulkee kaksi isoa puroa, jotka on hyvä ylittää karttaan merkittyjen siltojen kautta. Muuten maasto sisältää pohjalaismaastojen tyypilliset elementit, hienoja avokallioalueita, korpikuusikoita, huippunopeaa Hundbackan kangasta ja sitten Ilveskiven ympäristön louhikoita ja soita, joilla on osaksi vielä pitkää suopursua. Kaikki nuo monin paikoin hyvin pienipiirteisessä muodossa. Korkeuserot ovat enimmillään n. 25 metriä.

Kartta

Maasto on uudelleen kartoitettu viime syksynä ja tarkistettu keväällä. Viimeisiä pieniä korjauksia on tehty ratavalvonnan yhteydessä. Olen itse ollut toisena kartoittajana ja Heikki Hautala on kartoittanut hieman suuremman alueen. Pidän kartta suhteellisen tasalaatuisena. Pieniä eroja on polkujen kulkukelpoisuuden ja tiheikköjen kuvauksessa. Vuodenajasta johtuen tuntuu, että tiheikköä on enempi ja polut näkyvät huonommin kuin kartta osoittaa. Kivikko- ja louhikkoalueilla on kuvattu vain selvimmin erottuvat kivet. Ison kiven kuvaus vaihtelee hiukan alkaen 2 metristä ympäristön mukaan. Joitain suurimpia kivilohkareita on kuvattu muotonsa mukaan.

Rastit/radat

Rastit ovat selkeissä, mutta useasti myös tarkoissa pisteissä. Nuorimpien radat kulkevat pääosin hyväpohjaisessa kangasmaastossa tukeutuen teihin, polkuihin, ojiin ja peltoihin. Aikuisten radat on rytmitetty hyvin, sisältävät pitkän matkan kilpailulle kuuluvia reitinvalintatehtäviä ja ovat hyvin tarkasti suunnistettavia maaston pienipiirteisyydestä johtuen. Ratamestari on onnistunut välttämään rastiväleillä pahimmat kivikot. Ratojen pituudet ovat mielestäni ihanneaikojen mukaiset. Viesteissä käytetään pääosin eri maastoa kuin henkilökohtaisessa kilpailussa.

Nautinnollista kilpailua kaikille!

Voitto Erkinheimo
ratavalvoja

I en fri översättning;

Terrängen

Fredric Portin har beskrivit terrängen som en positiv överraskning. Jag har samma åsikt, orienterarna bjuds på en imponerande terräng bägge dagarna. Genom terrängen går två större bäckar. Det lönar sig att använda de broar som finns på kartan. I övrigt innehåller terrängen typiska österbottniska element; fina områden med berg i dagen, granskogsödemark och Hundbackas tallhed där det går att hålla maxfart. Området kring Lostenen omfattar i sin tur stenblocksfält och myrar. På myrarna växer det delvis hög getpors. Allt detta kombineras på många ställen med mycket småskuren terräng. Höjdskillnaderna är som högst 25 meter.

Kartan

Terrängen har kartlagts på nytt senaste höst och granskats nu under våren. De sista smärre ändringarna har gjorts i samband med kontroll av kontrollpunkter och banor. Jag har själv fungerat som en kartläggare. Heikki Hautala har kartlagt ett lite större område. Jag anser att kartan håller en relativt jämn kvalité. Smärre skillnader finns när det gäller avbildandet av stigarnas framkomlighet och de gröna områdena. Beroende på årstiden känns det som det nu finns mer tätt bevuxna områden och att stigarna syns sämre jämfört med kartan. På områden med stenfält och stenblock har endast de klart framträdande stenarna tagits med. Beskrivningen av stora stenar börjar från två meter men varierar något beroende på omgivningen. Några större stenblock har avbildats enligt sin form.

Kontrollerna/banorna

Kontrollerna finns vid klara men oftast mycket noggranna punkter. Banorna för de yngre går till största delen i momark med bra botten. De stöder sig på vägar, stigar, diken och åkrar. De vuxnas banor har lagts med bra rytm, innehåller långdistansens vägvalsuppgifter men kräver noggrann orientering på grund av den småskurna terrängen. Banläggaren har lyckats lägga banorna så att de inte passerar genom de värsta stenfälten. Banlängderna är enligt min uppfattning i enlighet med idealtiderna. I stafetten används huvudsakligen en annan terräng än i den individuella tävlingen.

Tillönskar alla en njutningsfull tävling!

Voitto Erkinheimo
bankontrollant

 

Bankontrollantens utlåtande för sprint

Detta års FSOM-sprint löps i Bennäs. Banorna går i tätt bebyggt område med bostadsområden och parkliknande miljöer. Inga märkbara höjdskillnader finns.


Kom ihåg att vara uppmärksam i trafiken, det rör sig både cyklister och bilister på tävlingsområdet! Det finns mycket kontroller nära varandra, kolla koderna! Kom också ihåg att kolla sprintkartans förbjudna tecken!


Banläggare Sven-Olof Backman har gjort ett bra jobb för att få utslagsgivande banor. Både banorna och kartan håller en hög mästerskapsnivå. Det gäller att vara skärpt direkt från start och hålla ihop orienteringen ända till mål för att vara med om att slåss om medaljerna. Lycka till!


Göran Skogvik,
bankontrollant

Share